POLÍTICA DE PRIVACITAT I AVÍS LEGAL

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del deure d’informació legal, s’informa els usuaris que www.ezycookie.com és un domini d’Internet la titularitat del qual pertany a Iñaki Jauregui Navarro.

Darrera actualització: 2019-02-22

Dades d’identificació del titular del domini i la propietat intel·lectual

Nom: Iñaki Jauregui Navarro 

Identificació fiscal: 34099172Q

Domicili:  Carrer Okendo 5, 4º B – 20004, DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Tel.: 943 426 346

Correu electrònic: info@ezycookie.com 

Núm. de col·legiació: 3.247 

Col·legi professional: Col·legi d’advocats de Gipuzkoa

Títol académic professional: Llicenciat en dret

Lloc d’expedició del títol: Sant Sebastià

 

 

Dades identificatives del titular dels drets d’explotació.

 

Raó social: LEX PROGRAM ONLINE, S.L.

 

Identificació fiscal: B75213181

 

Dades Registrals: REGISTRE MERCANTIL.  TOM 2882, FOLI 147, FULL SS 41292.

 

Nom comercial: LEX PROGRAM

 

Domicili: CARRER OKENDO 5, 4º B – 20004, DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

 

Tel.: 943426346

 

Correu electrònic: info@ezycookie.com

AVÍS LEGAL: CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS

Mitjançant el present avís legal s’informa els usuaris de les condicions generals per a l’accés i la consulta dels serveis que ofereix el portal. Iñaki Jauregui Navarro es reserva el dret a modificar-les sense previ avís. L’accés i la utilització d’aquests serveis, per part dels visitants o usuaris, suposa l’acceptació plena i sense reserves d’aquestes condicions generals. El visitant es compromet a utilitzar aquest portal de conformitat amb les presents condicions generals, la llei, l’ordre públic, la moral i els bons costums generalment acceptats. Es prohibeix l’ús del correu electrònic per a activitats d’enviament massiu de correu no sol·licitat (spam), així com l’enviament de qualsevol contingut o opinió que vulneri la legalitat vigent.

En cas de vulneració de les presents condicions o de qualsevol contingut de l’Avís Legal, Iñaki Jauregui Navarro es reserva el dret d’adoptar les mesures legals que consideri oportunes per protegir els seus legítims drets, entre ells el DRET D’EXCLUSIÓ, que consisteix a denegar o retirar l’accés al seu lloc web i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís. 

Es fa constar que aquest lloc web no està especialment dirigit a menors d’edat.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Declaració institucional sobre la Política de Protecció de Dades

Iñaki Jauregui Navarro, en compliment de la regulació legal i dels principis del RGPD, té un sistema de protecció del dret a la intimitat de les persones físiques. Hem establert que la política de recollida i tractament automatitzat de les dades personals es basi en els principis del Reglament, fonamentalment l’interès legítim i el consentiment informat previ y exprés.

En tot cas, Iñaki Jauregui Navarro aplica el principi d’interès legítim del responsable del tractament de dades personals o d’un tercer, el qual podrà constituir la base jurídica per al tractament, sempre que no prevalguin els drets, interessos i/o llibertats de l’interessat sobre aquest; sense ser aplicable aquest principi a les autoritats públiques.

 

Les dades que es recullen tenen com a finalitat la interacció amb l’usuari i la resposta a les seves consultes; l’enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d’informació sobre els nostres productes i serveis, o simplement d’informació que considerem del seu interès, sense realitzar publicitat invasiva; l’ús d’eines de màrqueting aplicat; la valoració d’un lloc de treball a la nostra entitat i/o qualsevol altre servei relacionat amb l’activitat de Iñaki Jauregui Navarro que puguem considerar del seu interès. 

Iñaki Jauregui Navarro es compromet a complir el RGPD de forma estricta, amb responsabilitat proactiva, i protegint SEMPRE en primer lloc el dret a la intimitat dels usuaris. 

Excepte que específicament s’estableixi el contrari, cal complimentar totes les dades que es demanen, ja que, sense aquestes, Iñaki Jauregui Navarro no podrà dur a terme els serveis sol·licitats per l’usuari.

Ens comprometem a aplicar totes les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a la protecció de dades segons els riscos de seguretat i del nivell de protecció de les dades requerides. Volem recalcar que únicament tractem dades d’identificació, i que en cap cas tractarem les dades personals de categoria d’especial protecció sense encriptar, i sempre complint amb la totalitat de requisits del RGPD.

El tractament es farà sempre basant-se en el principi de minimització de dades i procurarem garantir sempre la confidencialitat, la integritat i la seguretat de les dades de caràcter personal evitant la seva pèrdua, alteració, tractament o accés no autoritzat. A tal fi, s’ha analitzat l’estat actual de la tecnologia i la natura de les dades emmagatzemades. No obstant això, advertim l’usuari que sigui conscient que la seguretat a Internet mai no està garantida.

El simple accés a continguts del portal no implica un tractament de dades per part de la nostra entitat.

Iñaki Jauregui Navarro únicament tracta les dades que l’usuari facilita de manera voluntària a través de qualsevol mitjà (formulari, correu electrònic, telèfon). Aquestes dades s’inclouen a un fitxer titularitat de Iñaki Jauregui Navarro i es tractaran de forma confidencial, amb la finalitat d’atendre la sol·licitud de l’usuari en les millors condicions d’eficàcia i qualitat. Les dades recollides i tractades no seran mai compartides amb tercers, llevat de sol·licitud expressa per part de l’usuari. L’usuari pot exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, oposició, portabilitat, limitació i supressió enviant un correu electrònic a info@ezycookie.com o mitjançant sol·licitud per escrit a l’adreça Carrer Okendo 5, 4º B. 20004, DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

El responsable del tractament de dades personals és Iñaki Jauregui Navarro, amb document fiscal 34099172Q i domicili a Carrer Okendo 5, 4º B. 20004, DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

La nostra Política de Privacitat està adaptada a la normativa nacional i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a Internet i es basa en el compliment íntegre del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades).

 

 

Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de l’usuari se sotmetrà als següents principis recollits a l’Art. 5 del RGPD:

  • Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requereix en tot momentel consentiment de l’usuari, prèvia informació completament transparent dels fins per als quals es recullen les dades personals.
  • Principi de limitació de la finalitat: es recullen dades personals amb fins determinats, explícits i legítims.
  • Principi de minimització de dades: únicament es recullen les dades personals estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals són tractades.
  • Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i sempre actualitzades.
  • Principi de limitació del termini de conservació:es mantindran les dades personals per poder identificar l’usuaridurantel temps necessari per als fins del seu tractament.
  • Principi d’integritat i confidencialitat:es garanteix en tot moment la seguretat i confidencialitat en el tractament de les dades personals.
  • Principi de responsabilitat proactiva: el responsable del tractament és el responsable del compliment que les dades personals siguin tractades de manera lícita, lleial i transparent, que es limiti la seva finalitat, que siguin exactes i actualitzades, que es compleixi amb el principide minimització de dades, que siguin íntegres i confidencials i que es limiti el termini de conservació,havent de ser capaç el responsable de demostrar-ho.

 

Períodes de retenció de les dades personals. Exempcions legals de tractament.

Les dades personals es conservaran als nostres arxius degudament protegides i hi romandran el temps necessari per complir amb la seva finalitat i la legalitat vigent. Les dades de l’usuari no se subministraran a cap tercer, llevat de l’autoritat administrativa o judicial pertinent, quipot requerir-les en compliment de normativa vigent.

 

Secret i seguretat de les dades personals

Iñaki Jauregui Navarro ha adoptat les mesures físiques, tècniques i de gestió necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objecte d’evitar, en la mesura del possible i sempre segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.

Limitació de responsabilitats

Iñaki Jauregui Navarro declina qualsevol responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis que puguin ocasionar-se a l’usuari a causa de:

 

  • la presència de viruso d’altres elements al web que puguin produir alteracions al sistema informàtic de l’usuari, el seu PC, el seu router, etc.;

 

  • factors externs, comara que la transmissió d’informació a través d’Internet no és totalment segura, de manera que poden existir contingències en la transmissió d’informació, compoden ser la pèrdua de dades o accessos no autoritzats de terceres persones.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS

Aquest portal pot posar a disposició de l’usuari dispositius tècnics d’enllaç, que li permeten accedir a llocs i pàgines web pertanyents o gestionats per tercers. La instal·lació d’aquests enllaços al portal té per únic objecte facilitar als usuaris l’accés a la informació. 

L’establiment de l’enllaç no implica l’existència de cap relació entre Iñaki Jauregui Navarro i el propietari de la pàgina web enllaçada, com tampoc l’aprovació per part de Iñaki Jauregui Navarro dels seus continguts i/o serveis, sent-ne el seu propietari web l’únic responsable. Per garantir la seva seguretat, hem comprovat la seguretat de l’enllaç al moment de la seva creació. No obstant això, no podem garantir canvis posteriors de tercers. Certifiquem que no hem tingut cap notificació d’incidències sobre aquests enllaços. L’usuari, per tant, ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, els continguts i els serveis existents als portals enllaçats. Per tot això, Iñaki Jauregui Navarro no assumeix cap responsabilitat sobre la informació i els serveis que puguin oferir-se a través d’aquestes pàgines enllaçades. 

De la mateixa manera, les eventuals referències que es realitzin al present portal a qualsevol producte, servei, procés, hipertext o qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador que siguin de titularitat de tercers, no constitueix ni implica recolzament, patrocini o recomanació per part de Iñaki Jauregui Navarro.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest web i les pàgines que el componen són propietat intel·lectual i/o industrial dels seus creadors o, si és el cas, dels seus cessionaris i/o llicenciataris. El seus drets d’explotació comprenen els textos, imatges, icones, vídeos, arxius de so, dissenys i codi informàtic, i a més poden coexistir altres drets de propietat industrial, perquè s’hi han de comptar les marques protegides, els noms comercials i el disseny industrial. Aquest contingut no podrà ésser reproduït, explotat, copiat, modificat, comunicat o distribuït amb propòsits d’explotació econòmica, sense l’autorització expressa per escrit del titular dels drets. 

El titular dels drets en reivindica la titularitat, i adverteix que la infracció dels seus drets intel·lectuals i/o industrials podrà ésser denunciada i perseguida legalment. 

ACCIONS LEGALS I JURISDICCIÓ

Iñaki Jauregui Navarro es reserva la facultat de presentar accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del lloc web o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i Iñaki Jauregui Navarro es regeix per la normativa vigent i d’aplicació al territori del domicili del titular. Si sorgís qualsevol problema o conflicte relatiu a la interpretació/aplicació d’aquestes condicions, les parts sotmetran el conflicte a la jurisdicció ordinària del domicili indicat al lloc web, de manera que se sotmeten als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.

 

© Textos legals sota llicència. (www-lexprogram.com)

EzyCookie Waiting

This website uses its own cookies and/or third-party cookies to improve our services and your user experience. From here on out and at any time, you can use EZYCOOKIE to adjust settings on our page and manage your cookie storage preferences.
We recommend adjusting settings from the start.

What do you want to do?

X
X

ALL


Data and functional cookies


Data and statistical cookies


Data and marketing cookies


Data and unclassified cookies